ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR

för utförande av hushållstjänster
Konsument

1. Allmänt

Med beställare avses i detta avtal den som beställt
tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Med
leverantör avses den som utför tjänsten.
Kontraktsvillkoren gäller för mellan parterna avtalade
tjänster. Omfattningen av och övriga villkor för dessa
tjänster avtalas särskilt mellan parterna.

2. Uppdraget mm

Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt.
Leverantören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara
beställarens intressen och samråda med beställaren i den
utsträckning som behövs och är möjligt.
Beställaren skall tillhandahålla utrustning för tjänstens
utförande såsom strykjärn, dammsugare med tillbehör
mm. Beställare skall tillse att material såsom moppar och
microdukar som används av leverantören vid
tjänstetillfället tvättas mellan entreprenadtillfällena.

3. Tillträde – iordningställande

Beställaren skall lämna erforderligt tillträde samt se till att
arbetsplatsen är i sådant skick att arbetet kan utföras.

4. Icke-konkurrens-avtalet

Kunden samtycker till att inte direkt eller indirekt konkurrera
med Maid för Västra Hamnens verksamhet genom att värva
eller rekrytera Maid för Västra Hamnens anställda. All personal
som är anställda i Maid för Västra Hamnen är kontraktsanställda.

5. Betalningsvillkor

Leverantören fakturerar månadsvis i efterhand för utfört
arbete. Betalning sker till leverantörens post- eller
bankgirokonto.
Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum.
Tilläggstjänster faktureras löpande av leverantören och
betalning skall vara leverantören till handa senast 10
dagar efter fakturadatum.

Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för
skattereduktion ej överstigits. För det fall skattereduktion
har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de
kostnader detta åsamkar leverantören.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

6. Prisjustering

Vid förändring av leverantörens kostnader för personalens
löner och förmåner enligt lag eller kollektivavtal, allmänna
försäkringar, statliga och/eller
kommunala avgifter och skatter, äger denne rätt justera
avtalat pris för pågående entreprenad. Sådan ändring
skall aviseras 2 månader i förväg.

7. Tillfällig reducering av arvode

Om arbetet ej behöver utföras under beställarens
semesterperiod, varmed avses högst fyra
sammanhängande veckor under perioden juni t.o.m.
augusti, skall detta anmälas till leverantören minst två
månader innan aktuell leveransfri period påbörjas. Sådan
anmälan ger rätt till fullständig reducering av arvodet för
anmäld period. Om anmälan inte görs i tid reduceras
arvodet för motsvarande anmälda period med 70%.
Anmälan skall vara skriftlig.

8. Arbetsledning

Arbetet leds och kontrolleras av leverantörens
arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till beställarens
kontaktperson.

9. Kontaktperson

Beställaren skall utse kontaktperson till vilken
leverantörens städpersonal kan vända sig med frågor och
för rapportering.

10. Nycklar/passerkort

Beställaren skall tillhandahålla leverantören erforderligt
antal nycklar, passerkort eller motsvarande, nedan
benämnda nycklar, för städpersonal, städledare och
materialdistribution. Leverantören förser nycklarna med
registrerade nummerbrickor.
Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för
leverantören behörig person som har att kvittera
utlämnade nycklar.

11. Lokaler

Beställaren skall tillhandahålla leverantören erforderligt
utrymme för städmaterial med tillgång till varmt och kallt
vatten samt uttömningsmöjlighet samt i förekommande fall
godkänt ventilerat utrymme för batteridrivna
redskap/maskiner.

12. Ansvar

Beställaren har i enlighet med i konsumenttjänstlagen
angivna förutsättningar rätt till ersättning från leverantören
för skada som orsakats av denne genom fel eller dröjsmål.
Leverantören skall också, under de förutsättningar som
anges i konsumenttjänstlagen, ersätta skada på
beställarens egendom, som inträffat då egendomen varit
leverantörens kontroll. Leverantörens skadeståndsansvar
omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador
regleras inte av dessa villkor.
Beställaren skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för
att begränsa skadans omfattning.
Försummar beställaren detta, får denne själv bära
motsvarande del av förlusten.

13. Ersättningsanspråk

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid
skriftligt till leverantören, dock senast två månader efter att
skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls
senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

14. Försäkring

Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla
försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell
skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna
kontraktsvillkor.

15. Force Majeure

Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom
entreprenörens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda,
explosionsfara eller ingripande av offentlig myndighet, som
medför att leverantören icke, eller endast till onormalt höga
kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta
kontrakt, fritar leverantören under den tid förhållandet
råder från fullgörande av dessa skyldigheter. Förbehållet i
fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om
entreprenören själv vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd.

16. Ändringar och tillägg

Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller
ändringar i eller tillägg till vad som i övrigt är avtalat mellan
parterna skall bekräftas skriftligen av leverantören och
beställaren för att bli gällande.

17. Hävning

Om dröjsmål enligt p15 ovan är av väsentlig betydelse för
konsumenten, får han häva avtalet. Har mer än en
obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten dock
häva avtalet endast beträffande den del som återstår.
Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i
konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd
att denne inte kan förväntas fullgöra sina åligganden och
betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens
kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter
begäran härom.
Om betalning inte erläggs i rätt tid, har leverantören rätt att
upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med
konsumenttjänstlagens bestämmelser.

18. Tvister

Tvister rörande tillämpningen av detta avtal skall avgöras
av allmän domstol. Beställaren kan få rådgivning av
kommunens konsumentvägledare och även få vissa tvister
prövade av Allmänna reklamationsnämnden.

 

 

 maid-for-vastra-hamnen-secure-home-certified-logo

Presentkort

Maid for Västra Hamnen Gift certificates

 

Almega Hemserviceföretagen

 

Allians försäkringsmäklare-logo

Bankgiro / autogiro

Bankgiro #: 8084030

Organization #: 5704243400

Click for Autogiro agreement

Click for Terms and Conditions